Παρακαλώ ποιες ειναι οι απαιτούμενες ενέργειες για να οριστεί διαχειριστική αμοιβή σε ΙΚΕ?