Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δίνει αμοιβή στον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της. Υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΕΦΚΑ μη μισθωτών;