Σε εταιρία ΙΚΕ με αντικείμενο παροχή λογιστικών υπηρεσιών, υπάρχουν 4 διαχειριστές -εταίροι και ενώ όλοι εργάζονται ως λογιστές (δεν υπάρχει άλλο προσωπικό στην εταιρία) ασφαλίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39του Ν 4387/2016 (ελάχιστη εισφορά).Στο τέλος κάθε χρήσης γίνεται διανομή κερδών. Στα κέρδη δεν υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές με βάση τον Ν. 4387/2016.Επίσης δεν υπάρχουν αμοιβές διαχείρισης.

ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ
Α.Είναι σύννομος ο τρόπος ασφάλισής τους;
Β.Θα άλλαζε κάτι αν υπήρχαν αμοιβές διαχείρισης , πέραν ότι θα υπολογίζονταν οι εισφορές κατά άρθρο 39 με βάση αυτές τις αμοιβές ;