Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει επιλέξει να συντάξει προαιρετική απογραφή στις 31/12/2014 και επιλέγει να συνεχίσει και στα επόμενα έτη 2015-2016-2017.

Ερώτηση

Η τριετία αρχίζει από το έτος 2015 ή το έτος 2016, θεωρώντας την απογραφή του 2015 ως προαιρετική έχοντας υπ όψη ότι όταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 οντότητα που διενεργεί προαιρετικά και για πρώτη φορά απογραφή αποθεμάτων δεν υποχρεούται, εξ’ αιτίας αυτού του λόγου, να διενεργήσει απογραφή στις επόμενες τρεις περιόδους.