Επιχείρηση με εμπορία και παροχή υπηρεσιών άλλαξε κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά από τη χρήση 2016 (01/01/2016). Μέχρι τη χρήση 2015 διενεργούσε απογραφή (31.12.2015 ) υποχρεωτικά λόγω διπλογραφικών βιβλίων και διενέργησε και το 2016 (31.12.2016) παρόλο που δεν είχε υποχρέωση αφού πλέον είχε απλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδα από εμπορία ήταν 45.000 ευρώ (παροχή υπηρεσιών 350.000 ευρώ).

Σύμφωνα με την παρ. 4 του >άρθρου 30 του Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του >άρθρου 1 του Ν.4308/2014 που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους.

Στην >ΠΟΛ.1003/2014, σχετικά με την παρ. 4 του άρθρου 30, αναφέρεται ότι:
«30.4.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι όταν μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) επιλέγει, σύμφωνα με το νόμο, να διενεργήσει απογραφή σε μία περίοδο, ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διενέργεια απογραφής και για τις τρεις τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους».

Μπορεί να παύσει να διενεργεί απογραφή ξεκινώντας από τη χρήση 2017 (31.12.2017) θεωρώντας ότι ναι μεν έκανε προαιρετική απογραφή στις 31.12.2016, διενεργούσε δε κατά τα προηγούμενα; Έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή και για τα επόμενη τρία έτη δηλαδή 2017,2018 και 2019;

Ποιες κυρώσεις υπάρχουν σε περίπτωση διακοπής της απογραφής μέσα στην υποχρεωτική τριετία;

Σε συνέχεια των προηγούμενων προβληματισμών αναφέρω και την τελευταία παράγραφο του ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:

Περαιτέρω, εφόσον για το φορολογικό έτος 2015 η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής, είτε λόγω ακαθαρίστων εσόδων, είτε λόγω κλάδου εργασιών, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, ως τελικό απόθεμα δύναται ή να πάρει την προαιρετική πραγματική απογραφή που θα συνεχιστεί για μία τριετία ( παρ.4 άρθρου 30 του Ν.4308/2014 ) ή να πάρει μηδενική απογραφή.

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=5BC62DC374D96870.1D031AEA53&version=2016/03/02