ΛΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σε οικογενειακή εταιρεία ΑΒΕΕ, με 3 μετόχους ,η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια, αποφασίζεται η παύση εργασιών. Η εταιρεία ασκεί την δραστηριότητα σε ιδιόκτητο κτίριο αντικειμενικής αξίας 750.000 ευρώ, το οποίο έχει αποσβεσθεί πλήρως. Επίσης έχει αποθέματα 330.000 ευρώ, τα οποία, στα πλαίσια της εκκαθάρισης, θα εκποιήσει στην αξία των 110.000 ευρώ. Το κεφάλαιο και το τακτικό αποθεματικό ανέρχονται σε 495.000,00 €.

Αποφασίζεται η λύση της εταιρείας. Για την απλοποίηση του παραδείγματος θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, η ζημία από την εκποίηση των αποθεμάτων είναι 220.000, άρα το προϊόν της εκκαθάρισης είναι θετικό(750.000-220.000=530.000).

1. Μπορεί να διανεμηθεί το ακίνητο στους μετόχους ως προϊόν διανομής (αυτούσια διανομή) και να πληρωθεί ο φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας ;

2. Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας θα υπολογισθεί επί της διαφοράς του προϊόντος εκκαθάρισης μείον τα ίδια κεφάλαια (530.000-495.000=35.000);