Κατασκευαστική Ανώνυμη εταιρεία αγόρασε βάση συμβολαίου ακίνητο αξίας 5.000.000 ευρώ.

Κατά το φορολογικό έλεγχο προέκυψε ότι η συνολική αξία του ακινήτου ήταν 25.000.000.

Από το παραπάνω ποσό, 20.000.000 ευρώ είχαν δοθεί στον πωλητή εκτός εταιρείας και καταλογίστηκαν ως πρόστιμό την αγοράστρια εταιρεία.

Για το ποσό αυτό των 20.000.000 υπάρχει ο ισχυρισμός ότι μπορεί να γίνει εγγραφή στα βιβλία της αγοράστριας εταιρείας πιστώνοντας αυτόν που κατεβαλε το ποσό και χρεώνοντας τον πωλητώ του ακινήτου.

Επειδή πιστεύω ότι ο ως άνω ισχυρισμός δεν είναι ο κατάλληλος θα ήθελα να σας παρακαλέσω για την δικη σας άποψη.