Σε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ο διαχειριστής και εταίρος ασφαλίζεται βάσει του άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (Πρώην Ο.Α.Ε.Ε.).

Οι αμοιβές που λάμβανε (500 €/ μήνα) δεν απεικονιζόντουσαν στην Α.Π.Δ. αλλά έπρεπε να απεικονίζονται στους παρακρατούμενους φόρους (αμοιβές με χαρτόσημο). Ήταν σωστός ο τρόπος υποβολής?

Πλέον, με την εγκύκλιο 21/22.04.19 ο διαχειριστής της Μον. Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να ασφαλίζεται στον Ε.Φ.Κ.Α. με αναδρομική ισχύ από τον 06/2018. Σωστα?

Με την εφαρμογή της εγκυκλίου, οι εισφορές αυτές θα απεικονιστούν στα βιβλία της εταιρείας κατά τη χρήση του 2018? ή κατά τη χρήση του 2019, και με ποιο τρόπο?

Εφόσον οι αμοιβές που θα λαμβάνει ο διαχειριστής θα υποβάλλονται στην Α.Π.Δ. δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις αμοιβές που υπόκεινται σε χαρτόσημο. Σωστά?

Οι ημέρες ασφάλισης σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι 25. Όμως από τον Φεβρουάριο του 2019 με την αύξηση του κατώτατου μισθού το ποσό που λάμβανε ως διαχειριστική αμοιβή είναι κάτω από τα κατώτατα όρια για την ασφάλιση των 25 ημερών. Στην προκειμένη περίπτωση θα δηλωθούν ημέρες εργασίας λιγότερες?

Εφόσον επιθυμούμε την διακοπή της αμοιβής του διαχειριστή με το νέο καθεστώς πρέπει να κοινοποιηθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. με κάποιο τρόπο?

Παρακαλώ για την άμεση ανταπόκριση σας λόγω των εξελίξεων.