Καλησπέρα σας,
ΙΚΕ αποτελείται από 3 μέλη εκ των η μία κατέχει το 95%, η δεύτερη το 2,5% και ο τρίτος το υπόλοιπο 2,5%. Διαχειρίστρια έχει οριστεί από την ίδρυση της εταιρείας εδώ και 4 χρόνια η κατέχουσα το 95%. Για να οριστεί διαχειριστής ο κατέχων το 2,5 χρειάζεται, εκτός της διαδικασίας μεταβολής στη ΔΟΥ, τροποποίηση του καταστατικού που να αναφέρεται ότι διαχειριστής ορίζεται ο συγκεκριμένος εταίρος ή απλώς ένα πρακτικό; Σε περίπτωση που συμφωνηθεί να λαμβάνει και κάποια αμοιβή στην τροποποίηση του καταστατικού ή στο πρακτικό πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένα το ύψος της αμοιβής; Σε κάθε περίπτωση απαιτείται κάποια γνωστοποίηση μέσω Γ.Ε.ΜΗ.; Αφού οριστεί ο εταίρος διαχειριστής αν λαμβάνει αμοιβή θα πληρώνει εισφορές 20,33% πλέον επί της αμοιβής διαχείρισης. Αν δεν προβλέπεται αμοιβή δε θα πληρώνει εισφορές ή θα πληρώνει τις ελάχιστες; Φορολογικά οι διαχειριστές ΙΚΕ αντιμετωπίζονται με την κλίμακα των μισθωτών με αφορολόγητο; Στη μηνιαία υποβολή ΦΜΥ το ποσό της αμοιβής θα συμπληρώνεται στο κουτί που μπαίνουν και οι μεικτές αποδοχές των μισθωτών μαζί με τον φόρο και την εισφορά αλληλεγγύης αν προκύπτει; Στη δήλωση ΦΜΥ θα συμπληρώνεται και στο από κάτω κουτί για να επιβαρυνθεί η αμοιβή με 1,2%(χαρτόσημα + ΟΓΑ χαρτοσήμου) ή στις αμοιβές διαχειριστών ΙΚΕ δεν προβλέπεται τέτοια επιβάρυνση;