Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Αμοιβές διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕ Ή ΙΚΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1064780/11-5-2015 ΤΗΝ ΠΟΛ 1113/2015 ΚΑΙ 1139/2015 ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ

1) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Ή ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ( ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ) ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ?

2) ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 60 Ν 4172/2013. ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ?

3) ΑΝ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΥ ΠΟΥ ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ? ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ?

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ., γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα για υπηρεσίες τους (λογιστικές, νομικές, κλπ.) από νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλη του ΔΣ ή διαχειριστές ή εκπρόσωποι του, στα πλαίσια άσκησης της ατομικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013.

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα:

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

δ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., κατά περίπτωση.»

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση…

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:

«2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών…

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας…

    Σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1069/18.2.2002 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας και παροχή οδηγιών», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

- Οι αμοιβές που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, πλην της περίπτωσης, που τα πρόσωπα αυτά συνδέονται με την Α.Ε. με σύμβαση εργασίας…

- Η επιχειρηματική αμοιβή που καταβάλλεται σε διαχειριστές εταίρους Ε.Π.Ε…»

    Οι υπαγόμενες σε χαρτοσήμανση αμοιβές, υπόκεινται σε αναλογικό χαρτόσημο 1% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4755/1930 περί Κ.Ν.Τ.Χ.

    Τέλος, σύμφωνα με την με αριθμό ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του N .4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις», ορίζεται σχετικά με το θέμα ότι:

«6. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ παρ.2 άρθρου 12 του N.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

    Κατά συνέπεια, όλες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Ακόμα και στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του ΔΣ και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία…

8. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας  κάθε μήνα  διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος…»

    Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ, σχετικά με το πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων, ορίζεται ότι:

«O υπόχρεος απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, υπόκειται σε πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

    Οι αμοιβές των διαχειριστών Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. υπάγονται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τον Ν. 4755/1930 περί Κ.Ν.Τ.Χ. και την με αριθμό ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 εγκύκλιο διαταγή Άποψή μας είναι ότι παρακράτηση φόρου έπρεπε να γίνει στις καταβληθείσες αμοιβές στο χρόνο που καταβλήθηκαν και συνεπώς το ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στις προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και δεν αποδόθηκε εμπρόθεσμα ο φόρος, αποτελεί παράβαση των άρθρων 53 και 59 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. που επιβάλλουν τόκους σε ποσοστό 0,73% μηνιαίως επί του οφειλόμενου φόρου και προστίμου ίσου με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.
Για το πρώτο υποερώτημα θα επανέλθουμε.

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης