Παρακαλούμε να μας υποδείξετε - προτείνετε τον σωστό τρόπο οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένου με εξαημέρη απασχόληση σε βάρδιες