Καλημέρα σας, έχουμε επιχείρηση η οποία κάθε εβδομάδα στέλνει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου με το πρόγραμμα της εβδομάδας. Στον πίνακα αυτό δηλώνονται και τυχόν υπερεργασίες-υπερωρίες από τη στιγμή που ήδη γνωρίζουν το ωράριο.
Θα πρέπει όπως και να έχει να υποβάλλουμε πλέον και το έντυπο Ε8 για κάθε μέρα? Δηλαδή και τον πίνακα Ε4 και το έντυπο Ε8? Γιατί μέχρι τώρα στέλναμε τον πίνακα Ε4 και μετά μέχτρι τις 15 του επόμενου μήνα υποβάλλαμε και το έντυπο των υπερωριών.
Επίσης είναι σωστό να δηλώνονται με τον πίνακα Ε4 οι επιπλέον από τις 40 ώρες την εβδομάδα? Ή θα έπρεπε να στέλνουμε πρόγραμμα μόνο για τις 40 ώρες και μετά να υποβάλλουμε και το Ε8?