Θα ήθελα να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό και τις απαγορεύσεις του μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης:

-Για τα ερωτήματά μου βασίζομαι στην ΠΟΛ. 1187/2017 (με τις τροποποιήσεις της) και στο άρ. 111 του ν. 4446/2016.

1. Υπάρχει περιορισμός στα ακίνητα που ένα πρόσωπο ,είτε φυσικό είτε νομικό, μπορεί να χρησιμοποιεί για βραχυχρόνιες μισθώσεις και να λάβει μητρώο ακινήτου; Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 αναφέρει ότι ενδεχομένως να απαγορευτεί η χρήση άνω των 2 ακινήτων για κάθε πρόσωπο.

2. Αντιστοίχως, υπάρχει όριο εισοδήματος (12 χιλιάδες ευρώ) ή ημερών (90 ημέρες) για την εκμίσθωση κάθε ακινήτου; Έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, είτε νομικό είτε φυσικό πρόσωπο, να το εκμισθώνει για όσο διάστημα θέλει (πάντως κάτω από 12 μήνες το χρόνο) εντός του ίδιου έτους και να αποκομίσει οποιοδήποτε ποσό ενοικίου θέλει (άνω των 12 χιλιάδων);

3. Όταν δηλώνεται στο μητρώο ακινήτων μία μίσθωση, αρκεί η προσωρινή αποθήκευσή της μέχρι την ημερομηνία της φορολογικής δήλωσης ή είναι υποχρεωτικό να οριστικοποιείται η μίσθωση εντός του χρονικού διαστήματος των 20 ημερών του επομένου, από την μίσθωση, μήνα;

4. Σε νομικά πρόσωπα διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν διαχειριστική χρήση 1/7-30/6, πώς αντιμετωπίζεται το ως άνω θέμα;

5. Ως έσοδο από τη μίσθωση καταχωρείται το ποσό μαζί με την προμήθεια της πλατφόρμας ή το καθαρό ποσό μετά την προμήθεια;

Ευχαριστώ