Μέτοχοι ΑΕ με ονομαστικές μετοχές, μετά από άσκηση προαίρεσης, θέλουν να αποκτήσουν πωλούμενες μετοχές έτερου μετόχου της ιδίας ΑΕ. Όμως επειδή δεν έχουν τα χρήματα για την αγορά, απευθυνθήκαν σε Ελληνική τράπεζα, απ όπου τους προτάθηκε ως μοναδική λύση, η λήψη δανείου από την ΑΕ, με χρηματικό ενέχυρο των μετόχων, για την αγορά των πωλούμενων μετοχών από την εταιρία ως ίδιες μετοχές και την μετέπειτα πώληση τους στους μετόχους.

Σημειώνεται δε, ότι ο αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτήσει αρχικά η ΑΕ ξεπερνά κατά πολύ το 1/10 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αλλά άμεσα, αυτές θα μεταβιβαστούν και ανεξαιρέτως, όλοι οι εναπομείναντες μέτοχοι θα αποκτήσουν μετοχές, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν στην εταιρία και δεν θα υπάρχουν πλέον ίδιες μετοχές.

Επειδή όμως υπάρχουν απαγορεύσεις και προβληματισμοί, τόσο στον αριθμό των ιδίων μετοχών που μπορεί να κατέχει μία εταιρία, όσο και στο ενδεχόμενο δανεισμό από την εταιρία για την αγορά των μετόχων και την μετέπειτα πώληση τους στους μετόχους, θα παρακαλούσα στην άποψη σας σχετικά με τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν (νομικούς ή φορολογικούς) σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο. πχ. έκπτωση εξόδων και τόκων δανείου, ευθύνες ΔΣ κλπ .

Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ θα έχουν την τελική έγκρισή της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, επειδή απαγορεύεται ο δανεισμός μετόχων, θα μπορούσε η πώληση των ιδίων μετοχών από την ΑΕ στους μετόχους, να γίνει επί πιστώσει, με συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής;
(Παρακαλώ μην παραθέσετε τον Ν 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με τον τελευταίο νόμο και τις συμπληρωματικές διατάξεις που αφορούν το θέμα. Θα ήθελα μια πιο ελεύθερη γνώμη.)