Κατά την διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω της τραπέζης Πειραιώς γίνονται οι παρακάτω πράξεις, για τις οποίες σας παρακαλώ όπως, μου απαντήσετε σε ποιους κωδικούς της δήλωσης Ε1 πρέπει να γραφούν:

1. α)Αγορά -Πώληση μετοχών ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης. β)Από τις εν λόγω πράξεις άλλοτε προκύπτει κέρδος και άλλοτε ζημία.

2. α)Αγορά-Πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.

β)Κατά την εξαγορά δίδεται βεβαίωση που φέρει τον τίτλο είτε Βεβαίωση υπεραξίας είτε βεβαίωση κερδών/ζημιών

3. Πληρώνονται στον δικαιούχο, μέσω της τραπέζης Πειραιώς, τόκοι χρεογράφων αλλοδαπής, για τους οποίους έχει ήδη γίνει η παρακράτηση φόρου και απόδοση του στην ΦΑΕ Αθηνών, με συντελεστή 15%.

Για τον προσδιορισμό των αξιών κτήσης και πώλησης των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα για τις άνω πράξεις; π.χ έξοδα αγοραπωλησίας ή/και τυχόν προμηθειών- διατήρησης χαρτοφυλακίου;