Αλλοδαπή εταιρεία εκτός ΕΕ επιθυμεί να αποκτήσει μέρος Ελληνικής ΑΕ μέσω ανταλλαγής μετοχών .

Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά το θέμα για τους μετόχους της αποκτώμενης Ελληνικής Εταιρείας (φυσικά πρόσωπα) ? Υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας ? Μπορεί παράλληλα με την ανταλλαγή να καταβληθεί και χρηματικό τίμημα ? Από πλευράς λογιστικής απεικόνισης της συναλλαγής στα βιβλία της αποκτώμενης εταιρείας τι ισχύει ?