Μισθωτός με μηνιαίο μισθό 1000,00€ σταθερά κάθε μήνα και απασχόληση 4 ημέρες την βδομάδα και 8 ώρες την ημέρα.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Οι μηνιαίες αποδοχές του πάνω στις οποίες θα υπολογίζονται εισφορές του ΙΚΑ θα είναι κάθε μήνα σταθερές 1000,00€ και οι ασφαλιστικές ημέρες θα ποικίλουν από μήνα σε μήνα ανάλογα της εφαρμογής του κανόνα 3 8ωρα +1 δηλαδή θα παίρνει 4+1=5 ασφαλιστικές ημέρες την βδομάδα; Στην αρχή και στο τέλος του μήνα που η βδομάδα δεν είναι ολόκληρη πως θα το αντιμετωπίζω;.

Εάν ο ίδιος εργαζόμενος εργαζόταν 7 ώρες την ημέρα με τις ίδιες σταθερές αποδοχές 1000,00€ τον μήνα- πως θα υπολογίζω τις ασφαλιστικές του ημέρες;