Αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν υποβάλει στην συγκεντρωτική κατάσταση Μ.Υ.Φ.καμία αγορά ή δαπάνη που έχει λάβει χώρα μέσα στη χρήση 2017 για την οποία έχουν εκδοθεί αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.Στην συγκεντρωτική κατάσταση Μ.Υ.Φ. υπάρχουν μόνο δύο τιμολόγια μικρής αξίας ύψους 450,00€ συνολικά.Παρόλα αυτά στο έντυπο Ε3 αναφέρει στους αντίστοιχους κωδικούς το σύνολο των δαπανών που έχουν γίνει με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.Στο έντυπο Ε3 υπάρχουν λοιπόν π.χ. 2.500,00€ δαπάνες για αγορά καυσίμων με αποδείξεις λιανικών συναλλαγών,ενώ στην Μ.Υ.Φ. δεν υπάρχει κανένα ποσό.
Είναι σωστό αυτό;Δεν πρέπει οι δαπάνες του εντύπου Ε3 να ταιριάζουν με την Μ.Υ.Φ.(εξαιρουμένων φυσικά των ενοικίων ,ασφαλιστικών εισφορών κτλ)
Θα επιφέρει μελλοντικά κάποια κύρωση στον αγρότη αυτό του ειδικού καθεστώτος σε περίπτωση ελέγχου και πόσο εφικτό είναι να γίνει έλεγχος;
Μπορούμε να υποβάλουμε ανά πάσα στιγμή συμπληρωματική-τροποποιητική Μ.Υ.Φ.;
Υπάρχει και πόσο είναι το πρόστιμο για την παράλειψη δήλωσης στις Μ.Υ.Φ. των δαπανών αυτών (λαμβάνοντας υπόψιν ότι κάποιες αποδείξεις λιανικής συναλλαγής είναι κάτω των 100,00€ και κάποιες πάνω από 100,00€)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων