Εμπορική Εταιρία επιχορηγήθηκε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ σε έξοδα και πάγια.

Πώς αντιμετωπίζεται η επιχορήγηση λογιστικά και φορολογικά ;

Σημείωση . η εταιρία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων