Ελληνική εταιρεία συνεργάζεται με επαγγελματίες από κοινοτικές και τρίτες χώρες, οι οποίοι εκδίδουν Τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Ποίες είναι οι υποχρεώσεις της Ελληνικής εταιρείας ως προς τη παρακράτηση φόρου για κάθε περίπτωση;
Δηλαδή - όταν εκδίδει τιμολόγιο, επαγγελματίας (ατομική επιχείρηση) ή επιχείρηση (Ltd), κοινοτικής χώρας
- όταν εκδίδει τιμολόγιο, επαγγελματίας ή επιχείρηση τρίτης χώρας.