Εργαζόμενος με πενθήμερη απασχόληση σε ασφαλιστική εταιρία (39ώρες) η μη 40ώρες (διαφορά 1 ώρα χωρίς προσαύξηση).

Ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί ως υπερεργασία 1 ώρα κάθε ημέρα για 5 ημέρες. (Η συγκεκριμένη δεν δηλώνεται)

Μετά το τέλος της υπερεργασίας οι επόμενες 4 ώρες και μέχρι 49 την βδομάδα, ονομάζονται υπερωρίες

Η υπερωρία καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη. Τα στοιχεία που τηρούνται στο ειδικό βιβλίο είναι: Ονοματεπώνυμο, Τροποποίηση του ωραρίου, Ημερομηνία υπέρβασης, Αιτία, Ώρα έναρξης & λήξης, Υπογραφή εργαζομένου.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο ΥΕΚΑ εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Παρακαλώ ενημερώστε μας τι ισχύει σήμερα αναφέροντας αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο εργοδότης και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αποφάσεις. Η χρήση παραδείγματος είναι επιθυμητή.