Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γίνεται διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων με ποιο τρόπο βρίσκω αν τα κέρδη που διανέμονται είναι μεγαλύτερα των φορολογικών για την περίπτωση που θα πρέπει να καταβληθεί φόρος εισοδήματος;

Συγκρίνονται τα φορολογητέα κέρδη μετά την αναμόρφωση και τυχόν συμψηφισμό ζημιών με τα ΔΛΠ κέρδη σε σχέση με το διανέμητέο ποσό;