1) Μέτοχος ανώνυμης εταιρείας (ποσοστό συμμετοχής άνω του 3% στο κεφάλαιο) μέλος Δ.Σ., με αμοιβή βάσει σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών και χωρίς άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, πως ασφαλίζεται;
Κατά τη κρίση μου θα πρέπει να καταβάλει εισφορές, σύμφωνα με την § 3δ του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 και την εγκύκλιο 4/02-02-2017 ΕΦΚΑ, μόνο για την αμοιβή της ως μέλος του Δ.Σ.
Ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) είχε αποστείλει σημείωμα καταβολής εισφορών (από επιχειρηματική δραστηριότητα) το ελάχιστο ποσό της § 7β του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και απαιτεί την καταβολή του, με την αιτιολογία ότι είναι μέλος του Δ.Σ. παρότι είχε δηλωθεί στο έντυπο Ε1 το ποσό της αμοιβής, για το φορολογικό έτος 2015 και ανεξάρτητα από την ιδιότητα της.
Δηλαδή για την ίδια ιδιότητα θα καταβάλλονται δύο φορές ασφαλιστικές εισφορές;
2) Διαχειριστής ΙΚΕ με αμοιβή ο ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) απέστελλε σημείωμα καταβολής εισφορών (από επιχειρηματική δραστηριότητα) με την εισφορά να υπολογίζεται επί της καθαρής αμοιβής (αμοιβή μειον εισφορές ΟΑΕΕ).
Είναι σωστή αυτή η διευθέτηση, κατά τη κρίση μου οι ασφαλιστικές εισφορές θα έπρεπε να υπολογιστούν επί της αναλογίας των κερδών για το φορολογικό έτος 2015.
Παρακαλώ πείτε μου την άποψη σας.
Ευχαριστώ.