Ποιες είναι οι συνέπειες από την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όχι στούς προκαθορισμένους χρόνους.

Δηλαδή για φέτος η Γ.Σ θα έπρεπε να γίνιε π.χ μέχρι 25 Σπτεμβρίου και θα συνέλθει την 31/10/2016.

Το ίδιο και για ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Ευχαριστώ,