Ανώνυμη Εταιρεία, με ΄έκτακτη γενική συνέλευση την 24/11/2014 διανέμει προμέρισμα στους μετόχους απο τα μη διανεμειμένα κέρδη ετών έως 2012. Την φορολογική δήλωση την καταθέτει στην εφορία εκπρόθεσμα, την 24/4/2015 με αποτέλεσμα να της αποδοθεί και πρόστιμο.-
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2015 δεν εγκρινει την διανομή του προμερίσματος. Μετά απο αυτό μπορεί η Ανώνυμη Εταιρεία να ζήτήσει απο την Εφορία την επιστροφή του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν; το πρόστιμο θα πρέπει να εξοφληθεί στην εφορία ή δύναται θα διαγραφεί;