Φυσικό πρόσωπο εισπράττει μέρισμα εντός του 2014 από διανομή κερδών ΑΕ για το έτος 2013. Η φορολόγηση του μερίσματος εξαντλείται με την απόδοση φόρου 10% και με την εισφορά αλληλεγγύης;
Το ίδιο θα συμβεί και για το αντίστοιχο μέρισμα που θα εισπράξει εντός του 2015 από την διανομή κερδών για το έτος 2014;