Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 από φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα και τήρηση απλογραφικών βιβλίων. Αποτέλεσμα εκκαθάρισης αρχικής δήλωσης χρεωστικό. Αποτέλεσμα εκκαθάρισης εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης χρεωστικό με μείωση χρεωστικού σε σχέση με την αρχική. Το πρόστιμο που θα επιβληθεί για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, είναι 100,00€ ή 250,00€;