Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πως θα χειριστούμε λογιστικά και φορολογικά τα παρακάτω θέματα : Ανώνυμη εταιρεία υπέβαλλε με βάση τον Ν. 4446/2016 τροποποιητική δήλωση το 2017 προηγούμενου έτους (αφορούσε το 2011) με βάση προσωρινό έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Με βάση την τροποποιητική δήλωση που έκανε αύξησε τα κέρδη της χρήσης αυτής μειώνοντας αντίστοιχα το αφορολόγητο αποθεματικό που λανθασμένα είχε σχηματίσει. Τα ερωτήματα μας έγκειται στα παρακάτω σημεία: · Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να γίνουν για τον λογισμό του φόρου και την διαγραφή του αποθεματικού; Η πρώτη εγγραφή για να κλείσει το αποθεματικό θα είναι χρέωση του αποθεματικού με πίστωση του λογαριασμού «διαφορές φορολογικού ελέγχου»; Η δεύτερη εγγραφή που αφορά τον λογισμό του φόρου με τις προσαυξήσεις, θα πιστωθεί ο φόρος και θα χρεωθεί ο λογαριασμός «διαφορές φορολογικού ελέγχου» με το σύνολο του φόρου - προσαυξήσεων ή ο φόρος θα πάει στον λογαριασμό «διαφορές φορολογικού ελέγχου» και οι προσαυξήσεις στον λογαριασμό «φορολογικά πρόστιμα- προσαυξήσεις» και να αναμορφωθούν φορολογικά; · Όσο αφορά τον ισολογισμό της χρήσης που επήλθε η διόρθωση και τους επόμενους θα πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση; Γιατί αν δεν είχε γίνει ο σχηματισμός του αποθεματικού και εμφάνιζε στα κέρδη της το ποσό του αποθεματικού θα έπρεπε να σχηματίσει πχ. τακτικό αποθεματικό εκείνη τη χρήση. Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε.