Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Αμοιβή εταίρου ΕΠΕ για παρεχόμενες υπηρεσίεςΕταιρος επε (οχι διαχειριστης)σε εταιρεια παροχης υπηρεσιων(σεμιναρια επιμορφωσης) λαμβανει αμοιβη για παρεχομενη υπηρεσια στα σεμιναρια.

Εκπιπτει απο τα ακαθαριστα εσοδα της εταιρειας?

Για τον ιδιο θα θεωρηθει στην δηλωση του ως εισοδημα απο μισθωτες υπηρεσιες και θα αφαιρεθουν οι ασφαλιστικες του εισφορες τοτε?

Εαν ο ιδος εταιρος μπηκε στην εταιρεια στο τελος της χρησης, θα συμμετασχει υποχρεωτικα στην διανομη κερδων βασει ποσοστου στην δηλωση της εταιρειας, ή, εαν υπαρχει συμφωνια μεταξυ των εταιρων μπορει να μην λαβει κερδη για την χρηση αυτή?

ευχαριστω εκ των προτερων ,
1ο ερώτημα

1.1 Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 ορίζεται :

• στην παρ. 1 ότι : «Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης», και,

• στην παρ. 2.δ’ ότι «Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: … δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας»

1.2 Για προσωπικές εταιρείες και Ε.Π.Ε. οι σχετικές αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης για τις παραπάνω διατάξεις του Ν.4172/2013 που μπορεί να σημειωθούν είναι :

i) το εγγρ. 1064780/11-5-2015 "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και EE"

ii)  η ΠΟΛ.1113/2-6-2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N.4172/2013", και 

iii) η ΠΟΛ.1139/30-6-2015 "Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας", και τέλος,

1.3 Στο εγγρ. 1064780/11-5-2015, στις παρ. 1,2 και 3 αναφέρεται :

• παρ. «1. Με τις διατάξεις της περιπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ., εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.»

• παρ. «2. Επισημαίνεται ότι, οι Ε.Π.Ε. έχουν μέλη και διαχειριστές οι οποίοι είτε είναι και οι ίδιοι μέλη της εταιρίας είτε όχι και παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους, όπως και οι διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Ομοίως, οι Ο.Ε. και E.E. έχουν εκπροσώπους και εταίρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.»

• παρ. «3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές  μελών και διαχειριστών Ε.Π.Ε. , καθώς και οι αμοιβές  εκπροσώπων και εταίρων Ο.Ε. και E.E.  για τις υπηρεσίες που παρέχουν με  βάση την ιδιότητά τους αυτή  προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 . Αντίθετα, οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ασκούντες ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα για υπηρεσίες τους (λογιστικές, νομικές, κ.λπ.) από νομικό πρόσωπο στο οποίο είναι μέλη του Δ.Σ. ή διαχειριστές ή εκπρόσωποι του,  στα πλαίσια άσκησης της ατομικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητα ς, θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013.»

1.4 Στην ΠΟΛ.1113/2-6-2015 αναφέρεται :

• «Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των  μελών προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.»

• «Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των  αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή  διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου  εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. , το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε, κατά περίπτωση.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου  διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.»

1.5 Με την ΠΟΛ.1139/2-6-2015 [η οποία πραγματεύεται (κατά τον τίτλο και το περιεχόμενο) τις αμοιβές (που δεν προέρχονται από τα κέρδη) των εταίρων και διαχειριστών των προσωπικών εταιρειών) η φορολογική διοίκηση επαναδιατύπωσε την θέση της, κατόπιν της ερμηνευτικής διάστασης στο εγγρ. 1064780/11-5-2015 και στην ΠΟΛ.1113/2-6-2015.

Στην τελευταία παράγραφο της απόφασης η φορολογική διοίκηση καταλήγει ότι: «…με το πρώτο (1064780/11-5-2015) έγγραφό μας εξετάζονται οι αμοιβές  λόγω παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ή/και εκπροσώπησης  του εταίρου προς την εταιρεία οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών, ενώ η ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιός μας αναφέρεται στη μη έκπτωση  λοιπών αμοιβών προσωπικής εργασίας ως εταιρική εισφορά των εταίρων , καθόσον οι αμοιβές αυτές έχουν εν τοις πράγμασι την έννοια των απολήψεων έναντι κερδών. Η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.».

1.6 Απ΄ όσα παραπάνω παρατέθηκαν συνάγεται ότι η φορολογική διοίκηση καταλήγει ότι (φορολογικά) ως εισόδημα από "μισθωτή εργασία" χαρακτηρίζονται οι αμοιβές που αφορούν υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης (της εταιρείας), οι οποίες προφανώς παρέχονται από τα πρόσωπα προς τα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της εταιρείας.

Η περίπτωση του ερωτήματος (καθώς προφανώς δεν αφορά υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης) κατά τη γνώμη μας μπορεί να εξεταστεί υπό την αναφορά της ΠΟΛ.1113/2-6-2015 για εταίρο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε.

 

2ο ερώτημα

2.1 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3190/1955 (περί Ε.Π.Ε.) «εκτός διαφόρου ρυθμίσεως υπό του καταστατικού οι εταίροι έχουσι δικαίωμα επί των εκ του ετησίου ισολογισμού προκυπτόντων καθαρών κερδών, κατά λόγον των εισφορών αυτών».

2.2 Για την φορολογία εισοδήματος χρόνος κτήσης των μερισμάτων (διανομή κερδών Ε.Π.Ε.) είναι ο χρόνος απόφασης διανομής από την Γενική Συνέλευση των εταίρων. Δικαιούχοι (μερίσματος) είναι οι εταίροι κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω, διοικητική θέση (σχετικά υπό Ν.2238/1994, για το άρθρο 28 του νόμου) είναι ότι (φορολογικά) τα κέρδη από συμμετοχή σε εταιρεία αποκτώνται με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο (και όχι το ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη, αν τυχόν αυτό είναι διαφορετικό από το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης