Επιχείρηση με τις ακόλουθες δραστηριότητες : κατασκευή σκυροδέματος (ΚΑΔ ΙΚΑ 2661-ΚΑΔ Δ.Ο.Υ 2363),χονδρική & λιανική πώληση οικοδομικών υλικών, ξυλείας, χρωμάτων ,σιδηρικών και λοιπών δομικών υλικών, διατηρεί τις παρακάτω εγκαταστάσεις (αναφέρονται αναλυτικά και οι δραστηριότητες έκαστης εγκατάστασης):

Κεντρικό κατάστημα στο οποίο λειτουργούν γραφεία διοίκησης όλων των δραστηριοτήτων και παράλληλα κατάστημα λιανικής & χονδρικής πώλησης σιδηρικών, δομικών υλικών & χρωμάτων.

Εργοτάξιο, με δραστηριότητα την κατασκευή σκυροδέματος και αποθήκευσης χρωμάτων και δομικών υλικών.

Αποθήκες όπου λαμβάνει χώρα η αποθήκευση όλων των εμπορευμάτων και προϊόντων.

Οι ειδικότητες του προσωπικού που απασχολείται έχουν ως εξής:

Στο κεντρικό εργάζονται υπάλληλοι γραφείου , πωλητές , λογιστές , βοηθοί λογιστών, οδηγοί φορτηγών, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί παραγωγής και διευθυντές .

Στο εργοτάξιο απασχολούνται οδηγοί βαρέλας, οδηγοί φορτηγών, χειριστές και βοηθοί χειριστών χωματουργικών μηχανημάτων , τεχνίτες μετάλλου και μηχανικοί.

Τις αποθήκες στελεχώνουν αποθηκάριοι.

Σε ποιους απ’ αυτούς τους εργαζομένους θα πρέπει να γίνονται κρατήσεις υπέρ ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΕΑΥΕΚ);

Η αναφορά που γίνεται στη σύμβαση εργασίας σχετικά με την απασχόληση στο τμήμα παραγωγής, ασχέτως της εγκατάστασης στην οποία βρίσκονται, (π.χ. ο διευθυντής παραγωγής εργάζεται στο κεντρικό) αρκεί για να τους απαλλάξει από κρατήσεις υπέρ ΤΑΠΙΤ (πρώην ΤΕΑΥΕΚ);

Τι συμβαίνει με τις υπ’ όψιν κρατήσεις, για τους εργαζόμενους με ειδικότητες που δεν μπορούν να διαχωριστούν σαφώς σε τμήματα, όπως λογιστές και βοηθοί λογιστών , υπάλληλοι γραφείου και αποθηκάριοι;

Εφόσον διαχωριστεί τα γραφείο από το κεντρικό (δημιουργηθεί ξεχωριστή εγκατάσταση «γραφεία») αλλάζει κάτι όσον αφορά τις εν λόγω κρατήσεις;