Ελεύθερος Επαγγελματίας με έναρξη εργασιών μετά την 01/01/2014 χρησιμοποιεί Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο για τις ανάγκες του επαγγέλματος, το οποίο είχε αγοράσει ως ιδιώτης μέχρι 31/12/2013.

Ερωτήματα:

1.Εάν εκπίπτονται αποσβέσεις και γενικά οι δαπάνες, ενόσω διαρκεί το επάγγελμα.
2.Σε περίπτωση που εκπίπτονται, με ποια νομοθετική βάση υπολογίζονται οι αποσβέσεις μέχρι 31/12/2013, νόμος 2238,ή 4172 κλπ.
3.Για την ένταξη του ΕΙΧ στην επιχείρηση-επάγγελμα, εάν απαιτείται κάποια εσωτερική διαδικασία.