Ανώνυμη εταιρία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2005

Οι χρήσεις του 2006 έως και του 2010 είναι ανέλεγκτες Η ανωτέρω ανώνυμη υπάγεται στον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών από την χρήση 2011 έως και την χρήση 2015 έχουμε λάβει φορολογικό πιστοποιητικό το οποίο για όλες χρήσεις είναι χωρίς παρατηρήσεις

Μέχρι και σήμερα δεν έχει κοινοποιηθεί στην εταιρία καμία εντολή ελέγχου

Επίσης για τις χρήσεις 2006 έως 2010 δεν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ούτε η εταιρία έχει εμπλακεί σε λήψη η έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων

Η ερώτηση την οποία σας θέτω είναι ποιες χρήσεις έχουν παραγραφεί μέχρι την 1-1-2016 και θα έχουν παραγραφεί την 1-1-2017

Στην Διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία