Αγορά από Ε.Ε., εμπορευμάτων με ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου πχ 25-06-2016. Τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται την 10-07-2016. Πότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και στον πίνακα intrastat? με την ημερομηνία του τιμολογίου ή της παραλαβής?