α)Η εκμάθηση αθλημάτων σε παιδιά από αθλητικό σωματείο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε ΦΠΑ από την στιγμή που το σωματείο εισπράττει αμοιβή για την εκμάθηση και τι παραστατικό εκδίδει;
β)Παιδιά ηλικίας έως 18 ετών μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου ώστε να πληρώνουν συνδρομή αντί της αμοιβής για την εκμάθηση;
γ)Για κάθε είσοδο ή έξοδο μέλους σωματείου υπάρχει η υποχρέωση τροποποίησης καταστατικού;
δ)Η περιφέρεια κάθε πότε χρονικά πρέπει να ενημερώνεται για τα πεπραγμένα του σωματείου;
ε)Οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδει το σωματείο πρέπει να είναι θεωρημένες από την περιφέρεια;
στ)πόσες εκδηλώσεις οι αθλητικές οργανώσεις το χρόνο μπορεί να κάνει ένα σωματείο και να απαλάσεται
από τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ;
η)Στις δωρεές που δέχεται το αθλητικό σωματείο από φυσικά οι νομικά πρόσωπα έχουν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ;