Σύμφωνα με τις διατάξεις της Παρ. 1 του άρθρου 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.4172/2013 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
Ερώτημα
Το κέρδος που προκύπτει από πώληση πάγιου εξοπλισμού (πχ πώληση τρακτέρ , αγροτικού αυτοκινήτου κλπ ) αγροτικής επιχείρησης ( Αγρότη Ειδικού Καθεστώτος ) θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 26% ?