Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Διασφάλιση δεδουλευμένων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία απασχολεί 9 εργαζομένους.

Η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία τις οποίες έχει ρυθμίσει και τηρεί την ρύθμιση, χωρίς να τακτοποιεί τις τρέχουσες οφειλές που προκύπτουν απο την υποβολή των περιοδικών δηλωσεων Φ.Π.Α κ.τ.λ.

Δεν έχει αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α από την περίοδο Σεπτέμβριος 2011 έως και σήμερα, καθώς δεν έχει αποδώσει και τον Φ.Μ.Υ που παρακρατείται από τους μισθούς τους εν αγνοία των εργαζομένων .

Απο τον Μάιο έως και τον Δεκεμβρίου του 2014, οι εργαζόμενοι λάμβαναν έναντι μισθών 200,00-300,00€.

Από τον Ιανουάριο του 2015, λάμβαναν τον μισθό τους έως και τον Μάιο 2015.

Τον Ιούνιο ο εργοδότης προχώρησε σε σύμβαση εκ περιτροπής για το διαστημα των 7 μηνών 1/6-31/12/2015, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, με 2 ημέρες εργασίας μηνιαίως, ενημερώνοντας τους μια μέρα πριν την έναρξη της.

Η οφειλή των δεδουλευμένων αφορά την μισθολογική περίοδο Οκτωβρίου για την οποία έχουν λάβει έναντι και για την περίοδο Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2014 όπου τους οφείλονται οι μισθοί, επιπλεον υπαρχει οφειλη μέρους του επιδόματος και των δώρων του έτους 2014 καθώς για κάποιους εργαζόμενους οφείλει και το επίδομα και τα δώρα του έτους 2013.

Ο εργοδότης πρότεινε στους εργαζόμενους να υπογράψουν απόλυση χωρίς να λάβουν την αποζημίωση, με σκοπό να λάβουν το επίδομα ανεργίας, να γίνει σταδιακή αποπληρωμή των δεδουλευμένων χωρίς καμία διασφάλιση και να σταματήσουν να εργαζόνται στην εταιρεία.

Ερωτήματα

1 ο Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ένσημα, θα πρέπει να προβούν σε καταγγελία στο Ι.Κ.Α;

2 ο Υπάρχει τρόπος να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους;

3 ο Ειναι νόμιμη η απολύση ενώ είναι σε ισχύ η σύμβαση εκ’ περιτροπής, υπαρχει δυνατοτητα διακοπής της σύμβασης για να προβει η εταιρεία σε απολυσεις;

4ο Μπορούν οι εργαζόμενοι να προβούν σε επίσχεση εργασίας;

Ερώτημα 2 ο

Αυτό που μπορεί να κάνει εν προκειμένω ο εργαζόμενος είναι να ζητήσει σε πρώτο στάδιο  τη συνδρομή της οικείας επιθεώρησης  εργασίας καταθέτοντας σε αυτή αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς   μέσω της οποίας θα επιδιώκεται η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου . Σε δεύτερο στάδιο αν δεν επιτευχθεί η λύση της εργατικής διαφοράς με τη συνδρομή της επιθεώρησης εργασίας ,  ως έσχατο και πιο αποτελεσματικό όπλο ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια , καταθέτοντας προς τούτο αγωγή με τη συνδρομή όπως είναι φυσικό δικηγόρου . Στο δικαστικό αυτό αγώνα θα  έχει να επικαλεσθεί ως δεδομένο ότι προσέφυγε αρχικά στην επιθεώρηση εργασίας επιδιώκοντας μία συμφιλιωτική διαδικασία που τελικά δεν επετεύχθη.

  Ερώτημα 3 ο

 Το   άρθρο 2, του Ν.3846/10 μετά την τροποποίησή του με τις παρ. 1,2 και 3, του άρθρου 17, του Ν.3899/10, προβλέπει τα εξής:  «3. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας…. Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερο­λογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπρο­σώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 240/2006 ( ΦΕΚ 252/Α) και του ν. 1767/1988(ΦΕΚ 63/Α). Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας».

Από την εισηγητική δε Έκθεση του νόμου όπου αναφέρεται ότι  «……..Ο εργοδότης σε περίπτωση περιορισμού της οικονομικής του δραστηριότητας και προκειμένου να μην προβεί σε καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων του δύναται να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης μόνο όμως για χρονικό διάστημα …..» Συνεπώς ο λόγος για τον οποίο ο εργοδότης δικαιούται να επιβάλει μονομερώς την  εκ περιτροπής απασχόληση, είναι η αποφυγή απολύσεων , κατ’  επέκταση  δε και η αποφυγή αύξησης της ανεργίας, με την επιλογή λύσεων ευνοϊκότερων για τους εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή ο νόμος θεωρεί ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο τη μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας από την απώλεια της θέσης εργασίας με βάση και την αρχή ότι η  καταγγελία της σύμβασης εργασίας αποτελεί την έσχατη λύση. Προς τούτο παρέχεται στον εργοδότη , στο πλαίσιο του γενικότερου διευθυντικού του δικαιώματος , η δυνατότητα να διατηρήσει το προσωπικό του τροποποιώντας τους όρους εργασίας, προσαρμόζοντάς τους στις νέες ανάγκες της επιχείρησης , για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών ετησίως , προκειμένου να αντιμετωπίσει τον περιορισμό της οικονομικής του  δραστηριότητας. Εκ των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.2112/1920 ,του άρθρου 1 και 5 του Ν.3198/1955  και του άρθρου 669 παρ. 2, ΑΚ προκύπτει ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει τον χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας και χωρεί ελευθέρως , εκτός εάν περιορισθεί δια συμφωνίας των μερών ή δια διατάξεως νόμου. Αποτελεί όμως άσκηση δικαιώματος και κατά συνέπεια υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 Α.Κ. . Δηλαδή δεν πρέπει να ασκείται καθ’ υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται  από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον  κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος , διότι διαφορετικά η άσκηση του δικαιώματος προς καταγγελίαν της συμβάσεως εργασίας κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ., επάγεται ακυρότητα της καταγγελίας , λογιζομένης ως μη γενόμενης σύμφωνα με τα άρθρα  174 και 180 ΑΚ, οπότε ο εργοδότης αρνούμενος  να δεχθεί τις προσφερθείσες υπηρεσίες του μισθωτού, περιπίπτει σε κατάσταση υπερημερίας και υποχρεούται σε καταβολή προς το μισθωτό του μισθού του , κατά τα άρθρα 349, 350, 656 ΑΚ.

  Από τα ανωτέρω εκτεθέντα , προκύπτει ότι η επιβαλλόμενη με μονομερή πράξη (απόφαση) του εργοδότη ,  εκ περιτροπής απασχόληση υποκατάστατο της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης  δεδομένου ότι επιβάλλεται ως μέτρο προληπτικό κατά των απολύσεων (…. «αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας»…).

 Ως εκ τούτου, εάν ο εργοδότης που έχει επιβάλει  μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης , προβεί τελικώς σε απόλυση ,  η  αποζημίωση απόλυσης  θα υπολογισθεί  με βάση τις αποδοχές τις οποίες  θα ελάμβαναν  οι  εργαζόμενοι υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης πριν τη θέση τους , δηλαδή, σε σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης . Πάντως σε περίπτωση αμφισβήτησης αρμόδια να κρίνουν είναι τα πολιτικά δικαστήρια (Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2967/ 108/ 17.2.2012).

Ερώτημα 4 ο

 Στη σφαίρα του Εργατικού Δικαίου και ειδικά στη σύμβαση εργασίας η διάταξη του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα (δικαίωμα επίσχεσης) σημαίνει ότι, εάν ο εργοδότης δεν εκπληρώσει απέναντι στον εργαζόμενο τις νόμιμες ή συμβατικές υποχρεώσεις του, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 329 αυτού, να επισχέσει την παροχή που οφείλει στον εργοδότη, δηλαδή να αρνηθεί την εκτέλεση της συμφωνηθείσας εργασίας του για το μέλλον μέχρις ότου ο εργοδότης εκπληρώσει τις δικές του υποχρεώσεις. Κλασσική περίπτωση, που δικαιολογεί άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης της εργασίας από τον εργαζόμενο, συνιστά η αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής οφειλομένων αποδοχών του εργαζομένου και μάλιστα η αξιόλογη τοιαύτη, όντας αδιάφορο αν η καθυστέρηση αυτή προέρχεται από δυστροπία ή μη του εργοδότη, αν αυτός είναι φερέγγυος και αν υπάρχει απόφαση που επιδικάζει τις καθυστερούμενες αποδοχές. Το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας είναι δικαίωμα εξαιρετικό και ιδιότυπο. Έτσι παρίσταται αναγκαίος ο αυστηρός έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος αυτού εκ μέρους των δικαστηρίων. Πρέπει συνεπώς το εν λόγω δικαίωμα να ασκείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από τα άρθρα 200, 281 και 288 του Αστικού Κώδικα, ήτοι μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, καθώς και της εξυπηρέτησης του πραγματικού κοινωνικοοικονομικού σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε το δικαίωμα. Διαφορετικά, η άσκηση του είναι καταχρηστική και δεν επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή δεν περιάγει τον εργοδότη σε κατάσταση υπερημερίας.  Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης της εργασίας έχει ως συνέπεια αφενός μεν ότι δεν λύνεται αλλά' αναστέλλεται η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, αφετέρου δε ότι μολονότι ο εργαζόμενος παύει να παρέχει την εργασία του, δεν καθίσταται υπερήμερος αυτός, αλλά ο εργοδότης, που υποχρεούται όσο διαρκεί η υπερημερία του, να καταβάλει το μισθό στον εργαζόμενο που ασκεί το δικαίωμα επίσχεσης, σαν να εργαζόταν κανονικά σύμφωνα με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα. Περιέρχεται δηλαδή ο εργοδότης σε κατάσταση υπερημερίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 353 του Αστικού Κώδικα, με όλες τις απορρέουσες γι' αυτόν απέναντι στον εργαζόμενο υποχρεώσεις του. Υποχρεούται συνεπώς να του καταβάλλει το μισθό και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα .

 

 

Για το πρώτο ερώτημα θα επανέλθουμε.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης