Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΟΛ1128/97 η υπηρεσία μας προμηθεύεται επενδυτικά αγαθά χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 της ΠΟΛ.1128/97, η προμηθεύτρια επιχείρηση των αγαθών εκδίδει το υπό του Κ.Β.Σ προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο, στο οποίο χρεώνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο δεν εισπράτει, αναγράφοντας σ’αυτό την ένδειξη «Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α., ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.....ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ .......ΑΥΟ».

Αυτό που θέλουμε να διευκρινιστεί είναι:

1) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το τιμολόγιο με την καθαρή του αξία και τον αναλογούντα ΦΠΑ αναγράφοντας την ανωτέρω ένδειξη?

2) Ο προμηθευτής εκδίδοντας το τιμολόγιο με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, και κατ’επέκταση και εμείς, θα πρέπει να καταχωρούμε στα βιβλία μας και την καθαρή αξία και τον αναλογούντα ΦΠΑ ασχέτως ότι αυτός δεν θα πληρωθεί? Στην συγκεντρωτική τιμολογίων τι θα πρέπει να απεικονιστεί? μόνο η καθαρή αξία ή και ο ΦΠΑ?

3) Στις περιπτώσεις που η προμηθεύτρια εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο μόνο με την καθαρή αξία των αγαθών χωρίς να χρεώνει τον αναλογούν ΦΠΑ, εμείς τι θα πρέπει να καταχωρούμε στα βιβλία μας και τι θα πρέπει να συμπριλαμβάνουμε στην κατάσταση ΚΕΠΥΟ, μόνο καθαρή αξία?