Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες και μεταξύ άλλων εκδίδει ετήσια συνδρομή (λιανικές συναλλαγές) μέρος της οποίας αποτελεί έσοδο επόμενης χρήσης. Στις ΜΥΦ θα δηλωθεί στις λιανικές συναλλαγές ολόκληρη η καθαρή αξία και το ΦΠΑ της συνδρομής ή μόνο το μέρος της δεδουλευμένης καθαρής αξίας και ΦΠΑ της χρήσης χωρίς το μέρος των εσόδων επόμενης χρήσης;