Για τον υπολογισμό της υπερημερίας μιας απαίτησης προκειμένου να γίνει πρόβλεψή της ως επισφαλούς, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία έναρξης η ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου ή η ημερομηνία λήξεως του αξιογράφου αναλόγως.
Το ερώτημά μου είναι ποια ημερομηνία λαμβάνεται ως ημερομηνία λήξεως για τον σχετικό υπολογισμό. Η 31/12 της χρήσεως, η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, ή ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης ?
Άλλωστε οι όποιες σχετικές νομικές ενέργειες μπορεί να γίνονται και μετά τις 31/12.
Επίσης στην περίπτωση μη εξοφλημένων αξιογράφων,προκειμένου να γίνει η σχετική πρόβλεψη επισφάλειας,απαιτείται αντιστοίχιση με τιμολόγια ή είναι αρκετή η αγωγή που θα κατατεθεί ώστε να προβλεφθούν ως επισφάλειες τα σχετικά ποσά ?
Το ερώτημα αφορά περίπτωση διαδοχικών αντικαταστάσεων συναλλαγματικών για παλαιά τιμολόγια (προ του 2013) ενώ οι συναλλαγματικές είναι πλέον λήξεως 2014 &2015.