καλησπέρα σας. θα ήθελα να μου απαντήσετε στα εξής.
Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται σε ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά αυτά φορολογούνται σαν εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Όταν το ανωτέρω κόστος είναι μηδέν, η παροχή αυτή αποτιμάται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

Επισημαίνεται ότι οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήματα (καύσιμα, διόδια κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του παραχωρούμενου εταιρικού οχήματος.

Η χρήση εταιρικού οχήματος από εργαζόμενο για διάστημα άνω των 15 ημερολογιακών ημερών θα λαμβάνεται ως μήνας.
ενώ λοιπόν όλα αυτά είναι είναι κατανοητά έχω την εξής απορία.
1. τα αυτοκίνητα αυτά (τα οποία είπαμε είναι ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ με την άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νομικού προσώπου) στην ατομική δήλωση του Φ.Ε.2015 και συγκεκριμένα στο έντυπ Ε1 πίν.5. θα κατθαχωρηθούν ως ετήσθια αντικειμενική δαπάνη και άρα θα μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα του επιχειρηματία-εταίρου σε περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου?? η μήπως πλέον αφού θα καταχωρηθεί και θα δηλωθεί ένα ποσό ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,ΔΕΝ ΘΑ εμφανισθούν στον πίνακα 5 ως αντικειμενικη δαπάνη του φυσικού προσώπου-εταίρου??
σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας