Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Εργασία την 6 μέρα σε εργαζόμενο με 5μερη σύμβαση

Εργαζόμενος φαρμακείου (5 ήμερο και 8 ώρο εργασία) όταν η εφημερία πέφτει Σαββάτο η Κυριακή έως τώρα βάζαμε εργάσιμη το Σαββάτο ή Κυριακή και δίναμε ρεπό μέσα στις υπόλοιπες μέρες. Θα μπορούσαμε αντί να κάνουμε αυτό, να εργαστεί και την 6 μέρα, και να πληρώσουμε τις 5 ώρες ως υπερεργασία και τις υπόλοιπες 3 ως υπερωρία δεδομένου ότι φτάνουμε τις 48 ώρες σε μια εβδομάδα. Ποια είναι η ορθότερη λύση από τις 2 και ποιες οι πιθανές επιπλοκές (με το ΙΚΑ) δεδομένου ότι ο εργαζόμενος συναινεί.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μισθωτών  που απασχολούνται σε Φαρμακεία  δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (δεν είναι σε ισχύ κλαδική ΣΣΕ, αλλά ακόμη και αν ήταν σε ισχύ, δεν θα δεσμευόταν ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους της στην περίπτωση που δεν υφίσταται συνδικαλιστική δέσμευση). Κατόπιν τούτου ,  στην ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας των εργαζόμενων σε Φαρμακεία  μπορεί να αναγράφεται ότι οι μισθολογικοί όροι θα διέπονται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν.4093/2012 και οι μη μισθολογικοί όροι από τις ρυθμίσεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).  Άρα  είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί  εν προκειμένω  όχι μόνο πενθήμερη αλλά και εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία  με δεδομένο ότι η ΕΓΣΣΕ έχει προβλέψει το πενθήμερο δυνητικά και όχι υποχρεωτικά.

Αν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία  όπως στην υπόψη περίπτωση, είναι δυνατόν με συμφωνία των μερών (εργοδότη  εργαζόμενου) να μετατραπεί  το πενθήμερο σε εξαήμερο τόσο με μόνιμη όσο και σε πρόσκαιρη βάση (για μια και μόνο εβδομάδα). Για να είναι καλυμμένη η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση τόσο έναντι του ΣΕΠΕ σε πιθανό έλεγχο όσο και έναντι του εργαζόμενου σε περίπτωση που τυχόν θέσει ο τελευταίος θέμα βλαπτικής μεταβολής, στην ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να αναφέρεται ό ο κατωτέρω παρατιθέμενος όρος. 

 « Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μετατρέπει κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης  την πενθήμερη  εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού  σε εξαήμερη  και την εξαήμερη σε πενθήμερη».   
Συνεπώς για να είναι η επιχείρησή σας απόλυτα σύννομη , αν δεν υπάρχει στην αρχική ατομική σύμβαση εργασίας σχετικός όρος , πρέπει να προβείτε σε υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης (προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου)  στην οποία να συμπεριλάβετε το συγκεκριμένο όρο. Κατά το στάδιο μετατροπής του πενθημέρου σε εξαήμερο κατά την κρίσιμη εβδομάδα  που το Φαρμακείο εφημερεύει κατά το Σάββατο ή την Κυριακή , οφείλετε να υποβάλετε στο ΠΣ Εργάνη , συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία του πενθημέρου σε εξαήμερο , το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους με το νέο ωράριο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55,παρ.1, Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258/8-12-2014) .

Tο συμβατικό (συλλογικό) ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Oι ώρες αυτές κατανέμονται σε 5 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40 : 5 = 8 ώρες ημερησίως) ή σε 6 ημέρες επί εφαρμογής συστήματος εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας (40 : 6 = 6,40 ημερησίως).

Δυνατότητα εφαρμογής μικρότερου ωραρίου από τα παραπάνω συμβατικά ωράρια ημερήσιας εργασίας υπάρχει μόνο εάν κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας, η επιχείρηση - κατάστημα λειτουργεί κάποιες ημέρες λιγότερες ώρες (π.χ. 7 ώρες ημερησίως, επί πενθημέρου, ή 6 ώρες επί εξαημέρου). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η απασχόληση του εργαζομένου επί λιγότερες ώρες ημερησίως (π.χ. 7 ώρες επί πενθημέρου ή 6 ώρες επί εξαημέρου αντιστοίχως), με την προϋπόθεση ότι κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος, η ημερήσια απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας που αντιστοιχεί σε 9 ώρες επί πενθημέρου ή σε 8 ώρες επί εξαημέρου.

Eπισημαίνεται ότι εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί υπερεργασίας ( Έγγραφο 34186/564/18-8-2015   Yπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης).

Σε διαφορετική περίπτωση , αν δηλαδή δεν μετατραπεί το πενθήμερο σε εξαήμερο σύμφωνα με την προεκτεθείσα διαδικασία  δεν μπορεί να προστεθεί η εργασία που τυ­χόν προσφέρθηκε το Σάββατο ή την Κυρια­κή στη συνολική εργασία των υπολοίπων πέντε εργασίμων ημερών της εβδομάδας για την εξεύρεση τυχόν υπερεργασίας ή υπερωρίας.  Με το νόμο Ν.3846/2010 προβλέπεται ότι  η  εργασία που παρέχεται την 6η μέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του  συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξαρτήτως από τις προβλεπόμενες κυρώσεις , αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι ξενοδοχειακές  & επισιτιστικές επιχειρήσεις ( Άρθρο 8, Ν3846/2010). Η εργασία του μι­σθωτού κατά το Σάββατο ως έκτη ημέρα υπό το σύστημα της πενθήμερης εργασίας, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εάν στην τελευταία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερήσιας απασχόλησης. Επομένως, προκειμένου για μισθωτούς που υπάγο­νται στο σύστημα της πενθήμερης εβδομα­διαίας εργασίας, η κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή η κατά το Σάββατο, πα­ρασχεθείσα εργασία δεν λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί αν λόγω υπερβάσεως του ορί­ου των 45 ή 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαί­ως υπήρξε υπερωρία ή υπερεργασία. Δηλαδή, η εργασία που παρέχει ο μισθωτός κατά τις ημέρες της εβδομαδιαίας αναπαύσεως του δεν θεωρείται και δεν αμείβεται ως υπερωρία ή υπερεργασία, έκτος εάν αυτή υπερ­βαίνει το ανώτατο όριο της ημερήσιας εργασίας, οπότε η εργασία κατά το Σάββατο πέραν του ανωτάτου ορίου ημερήσιας εργασίας είναι υπερωρία (ΑΠ 615/08 , Εφετείο Αθηνών 5527/2003 ).

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης