1) Ο.Ε. τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει συσσωρευμένες ζημιές 900.000 (δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013), κεφάλαιο 1.700.000 και λογ/σμο αφορολόγητου αποθεματικού αναπτυξιακού νόμου 3299 (το οποίο δημιουργήθηκε το 2010) ύψους 1.150.000. Με τροποποίηση του καταστατικού οι εταίροι αποφασίζουν την μείωση του κεφαλαίου κατά 200.000 ευρώ με επιστροφή μετρητών στους εταίρους. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται σταδιακά ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της εταιρείας ανάλογα με τη ρευστότητα και τις τυχόν επιμέρους ανάγκες της επιχείρησης.
Το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.3299 δεν θα πειραχθεί καθώς δεν έχει παρέλθει 10ετία από τον σχηματισμό του καθώς τυχόν συμψηφισμός του με ζημιές ίσως θεωρηθεί κεφαλαιοποίηση και ζητηθεί η φορολόγηση του. Πρόκειται για ΟΕ που απαρτίζεται από 2 εταίρους συζύγους και οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν αναλήψεις για καλυψη προσωπικών αναγκών αφού μερίσματα δεν προκύπτουν ακόμα λόγο των ζημιών (οι οποίες προκύπτουν λόγο των μεγάλων αποσβέσεων). Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου δεν υπάρχει θέμα αντίρρησης από πιστωτές.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
1. Δύναται να δημιουργηθούν στον λογ. 53-14 υπολογαριασμοί για τους 2 εταίρους με τα ποσά προς επιστροφή στον καθένα όπου θα μεταφερθούν από τον 40-06 και στη συνέχεια όποτε χρειάζεται να γίνουν αναλήψεις να γίνεται σταδιακή απομείωση των λογ/σμών του 53-14 με το ταμείο;
2. Αντίκειται σε κάποια διάταξη η σταδιακή επιστροφή των χρημάτων;
3.Υπάρχει κάποια φορολογική επιβάρυνση για τα φυσικά πρόσωπα λόγο τις επιστροφής των χρημάτων (για τα οποία είχε καταβληθεί φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου);
4. Θα πρέπει να γίνει μείωση της φορολογικής (όχι λογιστικής) ζημίας κατά 200.000 στο έντυπο Ν;
5. Αν δεν μπορεί να γίνει με μείωση του κεφαλαίου υπάρχει μήπως άλλος τρόπος που θα μπορούσαν να τραβήξουν χρήματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους ίδιους και για την εταιρεία;

2) Από τη νέα χρήση 2016 και μετά είναι υποχρεωτική η αλλαγή του λογιστικού σχεδίου σε αυτό που προβλέπεται από τα ΕΛΠ ή είναι δυνατό να συνεχίσουμε με το ΕΓΛΣ (φυσικά εννοείται οτι στο τέλος της χρήσης οι οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται με τα προβλεπόμενα στα ΕΛΠ, δηλαδή θα απαιτείται κάποιας μορφής αντιστοίχηση των λογ/σμών του ΕΓΛΣ στα ΕΛΠ);