1. Υφίσταται υποχρέωση ή όχι για τήρηση βιβλίου επενδύσεων, για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνονται επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 & 3908/2011?

2. α) Υφίσταται υποχρέωση ή όχι για τήρηση βιβλίου επενδύσεων, για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνεται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016?