Ανώνυμη εταιρεία προτίθεται να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με επιστροφή μέρους αυτού στους μετόχους , με καταβολή μετρητών.Η ανωτέρω μείωση αφορά κεφαλαιοποιηθείσα Υπεραξία Αναπροσαρμογής Παγίων Νόμου 2065/1992.|
ΕΡΩΤΗΜΑ: Με την πράξη του αυτή , το νομικό πρόσωπο οφείλει φόρο εισοδήματος;