Σας παρακαλώ για την απάντηση σας στο εξής ερώτημα :
Στην περίπτωση των εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε.,ή και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ή και ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα τα οποία ανήγειραν στα πλαίσια της δραστηριότητας τους και με σκοπό την πώληση των ανεγειρόμενων αυτών ακινήτων και εν όψει του γεγονότος ότι έχουν αποφασίσει την διάλυση της επιχείρησης αυτής , στις περιπτώσεις των Ο.Ε. και Ε.Ε. θα χρειαστεί συμβολαιογραφική πράξη διανομής των αδιάθετων οριζόντιων ιδιοκτησιών , ενώ στις Κοινωνίες και Κοινοπραξίες επειδή τα ακίνητα αυτά ήδη ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα -μέλη δεν θα γίνει αυτή η συμβολαιογραφική πράξη .Εφόσον λοιπόν η παραπάνω επιχείρηση αποφασίσει την λύση της εταιρείας και την διακοπή εργασιών θα διανείμει τις όποιες αδιάθετες οριζόντιες ιδιοκτησίες και κατόπιν θα λυθεί :
-από πλευράς ΦΠΑ γνωρίζουμε ότι εάν έχουν ανεγερθεί με ΦΠΑ θα γίνει αυτοπαράδοση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν.2859/2000 και θα αποδοθεί ΦΠΑ .
-από πλευράς ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ή άλλων φορολογικών υποχρεώσεων θέτουμε το ερώτημα ποιές υποχρεώσεις προκύπτουν ?

Το ερώτημα θέλουμε να μας το απαντήσετε και όσον αφορά περιπτώσεις επιχειρήσεων Ο.Ε., Ε.Ε.,ή και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ή και ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ που έχουν αδιάθετες οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγείρει οι ίδιες με σκοπό την πώληση και θα ενεργήσουν αυτοπαράδοση και διανομή κτισμάτων που ανήγειραν,

αλλά και περιπτώσεις επιχειρήσεων Ο.Ε., Ε.Ε.,ή και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ή και ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ που έχουν στην κυριότητα τους οικόπεδο που το απέκτησαν προκειμένου να ανεγείρουν οικοδομή , αλλά σήμερα ματαιώνουν την ανέγερση και αποφασίζουν την λύση τους , αφού βέβαια πριν γίνει η διανομή του ακινήτου ( οικόπεδο ) .

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη απάντηση σας
Με εκτίμηση