Σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία από 1/1/2013 , υποχρεούνται να τηρούν Ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή Ισοζύγια, Ημερολόγια, το βιβλίο απογραφών & Ισολογισμού, το μητρώο παγίων κ.λπ.
Παρακαλώ ενημερώστε με για το εάν η παραπάνω υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα (βάση της παραπάνω διατάξεως ή και βάση κάποιου άλλου νόμου) ? Εάν δεν ισχύει και σήμερα, τότε για ποιες ημερολογιακές χρήσεις ισχύει (ίσχυσε) – Δηλ. για ποιες ημερολογιακές χρήσεις οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν τέτοιο φάκελο ?