Ανώνυμη εταιρεία έχει Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει το 99% των μετοχών της. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε άλλη ανώνυμη εταιρεία και έχει μετοχές κάτω από 1 %. Με βάση τα Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα οι δυο ανώνυμες εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες? Μπορεί η πρώτη ανώνυμη να προβεί σε ταμειακή διευκόλυνση προς την δεύτερη (με δανειακή σύμβαση κατατιθεμένη στην Δ.ο.υ και πληρωμή χαρτοσήμου)?