Άνεργος - φυσικό πρόσωπο πρόκειται να ασκήσει τις εν λόγω δραστηριότητες:
1)ζωγραφική επί ενδυμάτων σε μικρή κλίμακα
2)κατασκευή μεμονωμένων κοσμημάτων
3)κατασκευή μεμονωμένων τσαντών (η έννοια μεμονωμένων αφορά μικρή παραγωγή χειροποίητων ειδών- με την έννοια των καλλιτεχνημάτων
αντίστοιχη πώληση των ανωτέρω

ερωτήματα:
1)μπορεί να κάνει χρήση της οικίας του για τις εν λόγω δραστηριότητες
2)εκδίδει για τις λιανικές πωλήσεις στοιχεία με ΦΤΜ ή αθεώρητες αποδείξεις
3)ποιοι ΚΑΔ κατά τη γνώμη σας εμπλέκονται για τα ανωτέρω

ΜΦΧ
Χρήστος Νομικός