ατομική ( εργοληπτική )επιχείρηση εισφέρει ως είδος , Φ.Ι.Χ. και ένα μηχάνημα έργου , μετά από εκτίμηση της αξίας τους από Ορκωτούς , στην αύξηση μ. κ. Ανωνύμου Εταιρείας. Η αύξηση ολοκληρώθηκε και πρέπει να γίνει η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω μεταφορικών μέσων, από την ατομική στην Α.Ε., στο υπουργείο Συγκοινωνιών. Επειδή η υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνιών ,ζητάει την υποβολή δήλωσης υπεραξίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , και αυτή με την σειρά την , την πληρωμή φόρου υπεραξίας ,θέλω να ρωτήσω εάν υπόκειται σε υπεραξία ,α) η εισφορά σε είδος για την αύξηση της Α.Ε. , των ΦΙΧ και μηχανημάτων και β) εάν ισχύει και στην μεταβίβαση ΦΙΧ ,ο Ν. 4172/13 , αρθ. 21, ο οποίος αναφέρει ότι η πώληση στοιχείων του ενεργητικού μιας επιχείρησης αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική συναλλαγή , καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης ως κέρδος και φορολογείται ανάλογα.