Μέλος διοικητικού συμβουλίου λαμβάνει αμοιβή με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στο έτος 2015. (όχι απο τα κέρδη της επιχείρησης)

ερωτήματα:

α) Η αμοιβή αυτή εκπίπτει ώς δαπάνη για το φορολογικό έτος 2015 αν εγκριθεί απο την τακτική γενική συνέλευση που θα ακολουθήσει στο 2016 και θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 ?

β) Η αμοιβή αυτή φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών ?

γ) Στο Ε1 εκπίπτει η δαπάνη για ασφαλιστικεές εισφορές του ΟΑΕΕ αφού ως εισόδημα δηλώνεται η αμοιβή ΔΣ ?

ΑΛΦΑ ΤΑΞ ΟΕ
Dealer